Opšti uslovi korišćenja

Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe u kojima su navedeni uslovi koji regulišu pristup i korišćenje usluga na internet stranicama www.brandsoutlet.rs (u daljem tekstu zajedno označeni kao: Vebsajt).

Vebsajt je postavljen i njime upravlja Preduzeće Brands Outlet PR. Zorica Kasabašić (brend Brandsoutlet). Kralja Petra Prvog br.76, 22000 Srremska Mitrovica (u daljem tekstu: Brandsoutlet), a koristi se za predstavljanje Barbosinih aktivnosti i proizvoda, kao i za pružanje usluga njegovim korisnicima. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za korišćenje Vebsajta kontaktirajte nas na sledeće adrese:

Preduzeće Brands Outlet PR. Zorica Kasabašić
Kralja Petra Prvog br.76
22000 Srremska Mitrovica
PIB: 110134585
MB: 64674650

Tel: 064/6439-826
email: info@brandsoutlet.rs

Pristupanjem Vebsajtu ili njegovim korišćenjem vi pristajete da postupate u skladu sa ovde navedenim odredbama, koje s vremena na vreme mogu biti ažurirane i u takvom obliku postavljene na Vebsajt. Brandsoutlet zadržava pravo da promeni ovde navedene uslove korišćenja Vebsajta bez bilo kakvog obaveštenja. Pristup Vebsajtu posle takve promene smatraće se kao bezuslovno prihvatanje novih uslova.

Vebsajt može sadržati linkove putem kojih možete pristupiti na druge vebsajtove. Brandsoutlet nema nikakvu kontrolu sadržaja na vebsajtovima kojima se može pristupiti putem Vebsajta i ne može biti odgovoran za bilko kakvu štetu ili gubitak koju korisnik pretrpi njegovim korišćenjem.

Korisnici treba da imaju na umu da sve što vide na Vebsajtu je zaštićeno i da ne sme da se koristi osim u skladu sa ovim odredbama. Ukoliko ne želite da budete obavezani ovim odredbama, molimo vas da ne koristite Vebsajt.

Odricanje od odgovornosti

Sadržaji na Vebsajtu potiču iz različitih izvora i iz tih razloga oni mogu sadržati tehničke nepreciznosti ili štamparske greške. Brandsoutlet ulaže napore da podaci na Vebsajtu budu tačni i precizni. Brandsoutlet ne preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treća lica pretrpe pristupom i pretragom Vebsajta. Brandsoutlet se ni u kom slučaju neće smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi zbog nemogućnosti da se izvrši bilo koja usluga koju nudi Vebsajt.

Brandsoutlet može prekinuti u svakom trenutku pristup Vebsajtu zbog njegovog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga i iz navedenih razloga neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju pretrpi korisnik. Brandsoutlet takođe može zabraniti pristup korisniku ako oceni da ja način njegovog korišćenja Vebsajta suprotan ovim odredbama, važećim zakonima ili se njegovim postupanjem povređuju bilo koja prava Barbosi ili trećih lica.

Ove odredbe ni na koji način ne isključuju prava korisnika koja su utvrđena zakonom.

Lični podaci

Brandsoutlet postupa sa ličnim podacima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) o čemu se možete detaljnije informisati na linku – Politika Privatnosti koji se nalazi na Vebsajtu.

Zaštićeni znakovi

Brandsoutlet ®, kao i svi drugi žigovi, ilustracije, fotografije, grafizmi i slike koje se nalaze na Vebsajtu su u vlasništvu Brandsoutlet ili trećih lica koji su Barbosi dali licencu ili pravo za njihovo korišćenje. Nije dozvoljena bilo kakva potpuna ili delimična reprodukcija, distribucija ili izmena navedenog sadržaja sa Vebsajta i svako postupanje suprotno navedenom predstavlja kršenje zakona.

Primenljivo pravo

Sadržaj na Vebsajtu kao i prava i obaveze nastale po osnovu kupovine proizvoda putem Vebsajta regulišu se zakonima Republike Srbije.